Divendres, 30 de Octubre de 2020
Ajuntament de Batea Ajuntament de Batea
Terra Alta
Terres de l'Ebre
 
 
Ajuntament
Alcaldia
Grups municipals
Grups municipals
Insercions en els diaris oficials
Òrgans de govern
Òrgans de govern
Informació al contribuent
Bans i anuncis
Punt d'informació cadastral
Tràmits
Actes JGL
Informació pressupostària
Convocatòries de personal
Altres
 
Informació general
Biblioteca
Centres de culte
Entitats i associacions locals
Organismes oficials
Seguretat i sanitat
Serveis de subministrament
Mercat setmanal
Unitat del Departament d'Agricultura, Alimentació i Acció Rural
Centre de serveis per a la gent gran
Document Únic de Protecció Civil Municipal
Gimnàs Municipal
Carnet Viu Batea
Estació de transferència
 
Cercador de les administracions catalanes
 
Visualitzador de mapes i carrers
 
Projectes d'obres
 

 
  
Avís legal

 
Avís legal

RESPONSABILITAT DELS CONTINGUTS I LES OFERTES COMERCIALS


La present Web té com a objectiu presentar de forma digitalitzada l’oferta de serveis que AJUNTAMENT DE BATEA dona als ciutadans, facilitar l’accés de qualsevol persona interessada a l’ informació de que disposa l’entitat sobre els diferents serveis oferts, i utilitzar Internet com un mitja rellevant en la interacció amb el ciutadà.

 

AJUNTAMENT DE BATEA, provist de CIFP4302200C, actua com titular, dinamitzador i gestor de la present Web. L’entitat informa als usuaris que compleix amb la normativa vigent de protecció de dades, i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 1/1999, de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei de la Societat de Serveis de la Informació i Comerç Electrònic, Llei 34/2002, de 11 de Juliol.

 

Per tant, l’activitat comercial, publicitària, mercantil, administrativa o de contractació de bens i/o serveis es responsabilitat de la societat mencionada, propietària d’aquet domini i que opera amb la marca AJUNTAMENT DE BATEA atenent a raons comercials i administratives en la direcció següent:


Plaça de Catalunya, 1, 43786 Batea (Tarragona)

1. CONCEPTE D’USUARI

La utilització de la Web atribueix la condició d’usuari, i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal en la versió publicada per AJUNTAMENT DE BATEA en el mateix moment en què l’usuari accedeixi a la Web. En conseqüència, l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar la Web, ja que pot patir modificacions.

2. INFORMACIÓ SOBRE ELS LINKS

AJUNTAMENT DE BATEA Aquesta entitat no es fa responsable de les webs no pròpies a les quals es pot accedir mitjançant vincles "links" o de qualsevol contingut posat a disposició per tercers.

Qualsevol ús d’un vincle o accés a una web no pròpia és realitzat per voluntat i risc exclusiu de l’usuari i aquesta entitat no recomana ni garanteix cap informació obtinguda a través d’un vincle aliè a la Web d’aquesta entitat ni es responsabilitza de cap pèrdua, reclamació o perjudici derivada de l’ús o mal ús d’un vincle, o de la informació obtinguda a través d’ells, incloent altres vincles o webs, de la interrupció en el servei o en l’accés, o de l’intenti d’utilitzar malament un vincle, tant en connectar a la Web d’aquesta entitat com en accedir a la informació d’altres webs des de la Web d’aquesta entitat.

3. VINCLES O ENLLAÇOS DESDE  ALTRES WEBS EXTERNES

Es prohibeix expressament establir el vinclehttp://www.batea.altanet.org/des de pagines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob o pornogràfic, d’apologia del terrorisme, en contra dels Drets Humans o qualsevol altre de caràcter il·lícit o contrari a la moral i al ordre públic. En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que, AJUNTAMENT DE BATEA, intervé, avala, promociona, participa, o ha supervisat d’alguna manera els continguts de la pagina on figuri l’enllaç, ni tant sols que concedeixin la seva intrusió, excepte autorització expressa.

4. INFORMACIÓ SOBRE LA UTILIZACIÓ DE GALETES (COOKIES)

L’informem que utilitzem cookies amb la finalitat de millorar l’experiència de navegació en la nostre pagina web i oferir un millor Server. Per Obtindre mes informació sobre les Cookies i sobre la seva utilització, per favor llegeixi la nostre Política de Cookies.

5. RENUNCIA Y LIMITACIÓ DE LA RESPONSABILITAT

La informació i serveis inclosos o disponibles a través de les pàgines web poden incloure incorreccions o errors tipogràfics. De forma periòdica s’incorporen canvis a la informació continguda. AJUNTAMENT DE BATEA, pot introduir en qualsevol moment millores i / o canvis en els serveis o continguts. AJUNTAMENT DE BATEA, ha obtingut la informació i els materials inclosos a la Web de fonts considerades com a fiables, però, si bé s’han pres les mesures corresponents per assegurar que la informació continguda sigui correcta, no garanteix que sigui exacta i actualitzada. També s’adverteix que els continguts d’aquest web, tenen dues finalitats, una finalitat informativa en quant a la qualitat, situació, serveis i tarifes i una altra de venda de productes.

6. INFORMACIÓ  SOBRE LES EXEMCIONS DE TOTA LA RESPONSABILITAT DERIVADA DE UNA FALLIDA TECNICA O DE CONTINGUT.

AJUNTAMENT DE BATEA declina qualsevol responsabilitat en cas que existeixin interrupcions o un mal funcionament dels serveis o continguts oferts a Internet, qualsevol que sigui la seva causa. Així mateix, aquesta entitat no es fa responsable per caigudes de la xarxa, pèrdues de negoci a conseqüència d’aquestes caigudes, suspensions temporals del fluid elèctric o qualsevol altre tipus. Aquesta entitat no declara ni garanteix que els serveis o continguts no siguin interromputs o que estiguin lliures d’errors, que els defectes siguin corregits, o que el servei o el servidor que ho posa a disposició estiguin lliures de virus o altres components nocius, sense perjudici que aquesta entitat realitza els seus millors esforços en evitar aquest tipus d’incidents. En cas que l’usuari prengués determinades decisions o realitzés accions amb base a la informació inclosa en qualsevol dels websites, es recomana la comprovació de la informació rebuda amb altres fonts

7. PROPITETAT INDUSTRAIL I INTEL·LECTUAL

Els continguts prestats per AJUNTAMENT DE BATEA així com els continguts abocats en la xarxa a través de les seves pàgines web, constitueixen una obra en el sentit de la legislació sobre propietat intel·lectual pel que es troben protegits per les lleis i convenis internacionals aplicables en la matèria.

Queda prohibida qualsevol forma de reproducció, distribució, comunicació pública,transformació, posada a disposició i, en general, qualsevol altre acte d’explotació pública referit tant a les pàgines web com als seus continguts i informació, sense l’exprés i previ consentiment i per escrit AJUNTAMENT DE BATEA.     

En conseqüència, tots els continguts que es mostren en els diferents websites i especialment, dissenys, textos, gràfics, logotips, icones, botons, programari, noms comercials, marques, dibuixos industrials o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial AJUNTAMENT DE BATEA o de tercers titulars dels mateixos que han autoritzat degudament la seva inclusió en els diferents websites.

Els continguts, imatges, formes, opinions, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, així com el programari necessari per al funcionament i visualització de les mateixes, constitueixen així mateix una obra en el sentit del Dret d’autor i queden, per tant, protegides per les convencions internacionals i legislacions nacionals en matèria de Propietat intel·lectual que resultin aplicables. L' incompliment de l’assenyala’t implica la comissió de greus actes il·lícits i la seva sanció per la legislació civil i penal.    

Queda prohibit tot acte per virtut del qual els Usuaris dels serveis o continguts puguin explotar o servir-se comercialment, directament o indirectament, en la seva totalitat o parcialment, de qualsevol dels continguts, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines Web sense permís previ i per escrit AJUNTAMENT DE BATEA.    

En concret, i sense caràcter exhaustiu, queden prohibits els actes de reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol forma, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització o posada a disposició des de bases de dades diferents de les pertanyents a les autoritzades per AJUNTAMENT DE BATEA, així com la seva traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’aquestes opinions, imatges, formes, índexs i altres expressions formals que es posin a disposició dels Usuaris a través dels serveis o continguts, en tant tals actes estiguin sotmesos a la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual, industrial o de protecció de la imatge.


AJUNTAMENT DE BATEA Es lliure de limitar l’accés a les pàgines Web, i als productes i / o serveis en elles oferts, així com la consegüent publicació de les opinions, observacions, imatges o comentaris que els Usuaris puguin fer-li arribar a través del correu electrònic.

AJUNTAMENT DE BATEA en aquest sentit, podrà establir, si ho considera oportú, sense perjudici de l'única i exclusiva responsabilitat dels usuaris, els filtres necessaris per tal d’evitar que a través de les seves pàgines web puguin abocar-se a la xarxa continguts o opinions, considerats com racistes, xenòfobs, discriminatoris, pornogràfics, difamatoris o que, de qualsevol manera, fomentin la violència o la disseminació de continguts clarament il·lícits o nocius.

Aquells usuaris que enviïn a les pàgines Web AJUNTAMENT DE BATEA al seu departament de suggeriments, observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic, llevat que expressin de manera certa i inconfusible el contrari, en els casos en què per la naturalesa dels serveis o continguts això sigui possible, s’entén que autoritzen a aquesta entitat per a la reproducció, distribució, exhibició, transmissió, retransmissió, emissió en qualsevol format, emmagatzematge en suports físics o lògics (per exemple, disquets o disc dur d’ordinadors), digitalització, posada a disposició des de bases de dades pertanyents a aquesta entitat, traducció, adaptació, arranjament o qualsevol altra transformació d’observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció de dret d’autor que estigui previst legalment.

Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït, i que pel sol fet d’enviar per correu electrònic observacions, opinions o comentaris, els Usuaris declinen qualsevol pretensió crematística per part de AJUNTAMENT DE BATEA.


D’acord amb el que s’assenyala en el paràgraf anterior, aquesta entitat queda autoritzada igualment per procedir a la modificació o alteració d’observacions, opinions o comentaris, per tal d’adaptar-los a les necessitats de format editorial de les pàgines web, sense que per això pugui entendre’s que existeix en absolut qualsevol tipus de lesió de qualsevol de les facultats morals de dret d’autor que els Usuaris poguessin ostentar sobre aquelles.

Queden prohibits qualsevol dels recursos tècnics, lògics o tecnològics per virtut dels quals un tercer pugui beneficiar, directament o indirectament, amb o sense lucre, de tots i cada un dels continguts, formes, índexs i altres expressions formals que formin part de les pàgines web, o de l’esforç dut a terme per aquesta entitat per al seu funcionament.

En concret, queda prohibit tot link, hiperlink, framing o vincle similar que pugui establir-se en direcció a les pàgines Web d’aquesta entitat sense el consentiment previ, exprés i per escrit AJUNTAMENT DE BATEA. Qualsevol transgressió del que es disposa en aquest punt serà considerada com a lesió dels legítims drets de propietat intel·lectual AJUNTAMENT DE BATEA sobre les pàgines web i tots els continguts de les mateixes.    

AJUNTAMENT DE BATEA no assumirà responsabilitat alguna davant conseqüències derivades de les conductes i actuacions abans esmentades, de la mateixa manera que no assumirà responsabilitat alguna pels continguts, serveis, productes, etc., de tercers als quals es pugui accedir directament o a través de banners, enllaços, links, hiperlinks, framing o vincles similars des dels websites AJUNTAMENT DE BATEA.

 
Política de privacitat

OBJETE DE LA POLITICA DE PRIVACITATAJUNTAMENT DE BATEA provista de CIF P4302200C actua com a titular, dinamitzadora y gestora de continguts de la present Web. AJUNTAMENT DE BATEA informa els usuaris que compleix amb la vigent normativa i amb caràcter especial, amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de Desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal i amb la Llei 34/2002, de 11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.


Qualsevol altre activitat  comercial, mercantil, administrativa o de contractació de bens o serveis es responsabilitat de l’organització mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.


D’acord amb el que disposa la normativa vigent, aquesta organització només recull les dades estrictament necessàries per oferir els serveis derivats de la seva activitat i altres prestacions, serveis i activitats atribuïdes per la Llei.


Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l’agència Espanyola de Protecció de Dades i / o l’autoritat competent en cada moment. És per això que aquesta entitat es reserva el dret a modificar aquest avís legal per adaptar-lo a novetats legislatives o jurisprudencials que es troben vigents en el moment precís en que s’accedeixi als websites, així com a pràctiques del sector.


En els anteriors supòsits, la AJUNTAMENT DE BATEA anunciarà en aquesta pàgina web, els canvis introduïts amb la suficient antelació a la seva posada en pràctica.


CONFIDENCIALITAT


Totes les dades proporcionades mitjançant correu electrònic o formularis electrònics seran tractats segons la normativa vigent sobre protecció de dades personals, i en tot cas tindran el caràcter de confidencial per al personal de l’entitat que gestioni aquesta informació.INFORMACIÓ SOBRE LA VOLUNTARIETAT DE DEIXAR LES DADES I LES SEVES CONSEQÜÈNCIES

 

VOLUNTARIETAT

 

S’informa els usuaris de la web, que les respostes a les preguntes plantejades en els formularis de recollida de dades contingudes en aquesta website tenen caràcter voluntari, si bé la negativa a facilitar les dades sol•licitades pot comportar la impossibilitat d’accés als serveis que ho requereixin.

 

CONSEQÜÈNCIA

Mitjançant la implementació dels formularis inclosos en els diferents websites, relatius a serveis prestats per aquesta entitat, els usuaris accepten la inclusió i tractament de les dades que proporcionin en un fitxer de dades de caràcter personal, del qual és titular aquesta entitat, podent exercir els drets pertinents segons la clàusula següent.

 

 

INFORMACIÓ A L’USUARI SOBRE ELS DRETS DE RECTIFICACIÓ, ACCÉS, OPOSICIÓ I CANCEL•LACIÓ DE LES SEVES DADES

 

Els usuaris podran exercir, respecte de les dades obtingudes en la forma descrita en el punt anterior, els drets reconeguts en la Llei Orgànica 15/1999, i en particular els drets d’accés, rectificació, oposició i / o cancel·lació de dades. Els drets referits en el paràgraf precedent, podran exercir per cada usuari mitjançant sol•licitud escrita i signada, acompanyada de fotocòpia de DNI o Passaport, dirigida a la següent adreça:


A l’atenció del responsable de seguretat:

                                    Plaça de Catalunya, 1, 43786 Batea (Tarragona)


Així mateix, si un usuari no desitja rebre informació via correu electrònic o per qualsevol altre mitjà, podrà comunicar-ho per qualsevol mitjà del qual en quedi constància de la recepció a aquesta entitat, a l’adreça indicada.


INFORMACIÓ SOBRE LES DADES QUE ES CONSERVEN, DURANT QUANT TEMPS I AMB QUINA FINALITAT


DADES QUE ES CONSERVEN

 

Exclusivament dades de contacte (caràcter bàsic), com són el nom, cognom i e-mail. Aquesta informació és rebuda per aquesta entitat i pot ser cedida a altres empreses vinculades al sector.


Aquesta AJUNTAMENT DE BATEA és responsable d’aquests fitxers de dades de caràcter personal, creats per i per a aquesta entitat amb les finalitats de realitzar el manteniment i gestió de la relació amb els usuaris, informació i distribució dels serveis de l’organització, així com la realització de activitats diverses.


AMB QUINA FINALITAT

 

Així mateix, l’informem que la informació de les bases de dades podrà ser utilitzada per a la identificació dels usuaris i per a la realització d’estudis estadístics dels usuaris registrats.


Durant el procés de recollida de dades, i sempre que se sol•licitin dades, els usuaris seran informats del caràcter obligatori o voluntari de la recollida de dades i, en cas que no es dedueixi implícitament del formulari electrònic en qüestió, de la necessitat d’implementació dels mateixos per a l’accés dels usuaris a determinats continguts facilitats en els websites.


En el seu cas, es demanarà als usuaris el seu consentiment perquè l’Ajuntament de Batea pugui fer ús de les seves dades a fi de remetre-li informació relativa a l’entitat, a les activitats que desenvolupa o a altres temes relacionats


COMPROMÍS DE L’USUARI PERQUÈ LES SEVES DADES ESTIGUIN INSCRITES EN UN FITXER


Introduir les dades en alguna o algunes de les fulles de captació de dades implica acceptar les presents condicions d’ús i política de privacitat, donant per entès que ha estat informat de les condicions d’ús i avís legal de les mateixes i que es compromet al seu sencer compliment durant la navegació i participació en la Web d’aquesta entitat.
 

EVITAR LA TRANSMISSIÓ DE DADES A TERCERES EMPRESES SENSE CONSENTIMENT DE L’USUARI


Així mateix, i llevat que s’hagi informat a l’usuari de la possible existència de cessions de les seves dades a tercers, en cap cas, llevat dels casos emparats per la legislació vigent, cap tercer aliè a aquesta AJUNTAMENT DE BATEA tindrà accés, sense el consentiment exprés dels usuaris, a les seves dades personals i / o de navegació. En la resta dels casos aquesta AJUNTAMENT DE BATEA col•laborarà perquè els tercers compleixin amb la legislació vigent, si bé la responsabilitat serà exigible als citats tercers.


Aquesta entitat pot cedir les dades personals dels usuaris d’aquesta web, a empreses vinculades al sector, segons el que s’ha exposat en els formularis informatius de captació de dades de caràcter personal.


BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ D’INFORMACIÓ

 

Per els casos en que el usuari reveli les seves dades a traves dels formularis de contacte de AJUNTAMENT DE BATEA, aquets en qualsevol moment poden donar-se de baixa enviar un mailaj.batea@altanet.org 


RESPONSABILITAT DELS USUARIS PER ÚS I CONTINGUT


Tant l’accés als websites com l’ús que pugui realitzar-se de la informació i continguts inclosos en els mateixos, serà d’exclusiva responsabilitat de qui ho realitzi. Per tant, l’ús que pugui fer de la informació, imatges, continguts i / o productes ressenyats i accessibles a través del mateix, estarà supeditada a la legalitat, sigui nacional o internacional, aplicable, així com als principis de bona fe i ús lícit per part dels usuaris, els quals seran enterament responsables d’aquest accés i correcte ús. Els usuaris estaran obligats a fer un ús raonable dels serveis o continguts, sota el principi de bona fe i amb respecte a la legalitat vigent, a la moral, a l’ordre públic, als bons costums, als drets de tercers o de la pròpia empresa, tot això segons les possibilitats i fins per als quals estan concebuts. Aquesta AJUNTAMENT DE BATEA no assumeix responsabilitats, ja siguin directes o indirectes, per dany emergent o lucre cessant, derivades del mal ús dels serveis o continguts realitzat pels Usuaris o tercers.


INFORMACIÓ LSSI-CE


En compliment del deure d’informació contemplat en l’article 10 de la vigent Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, li comuniquem que la dinamitzadora y gestora de continguts de la Web on pot descarregar diferents aplicacions y/o informació es AJUNTAMENT DE BATEA amb domicili a Plaça de Catalunya, 1, 43786 Batea (Tarragona), i amb domini d’Internet http://www.batea.altanet.org/inscrit al registre corresponent, atenent a comunicacions dels usuaris i / o interessats a través de l'e-mail aj.batea@altanet.org 


Qualsevol altre activitat comercial, mercantil administrativa o de contractació de bens o serveis es responsabilitat de  la societat mencionada anteriorment, propietària d’aquest domini.


 

INFORMACIÓ SOBRE L’ÚS D’ALTRES WEBS Y XARXES SOCIALS

 

L’empresa nomes es fa responsable dels continguts i de la gestió de les pagines webs de les quals sigui ela la titular o tingui un dret d’anàloga naturalesa. Qualsevol altre pagina web o xarxa social o depositaria d’informació a Internet, fos de la present web, es responsabilitat dels seus legítims titulars.

 

AJUNTAMENT DE BATEAcol·laborà de forma ordinària amb diferents aplicacions y entorns Webs, i sempre recomana a tots els usuaris que abans d’accedir als entorns web llegeixin atentament els corresponents avisos legals i politiques de privacitat, i que nomes accedeixin als mateixos un cop hagin compres i acceptat en la seva totalitat el text legal.

 

AJUNTAMENT DE BATEA  es compromet a controlar els continguts que s’exposin en les xarxes socials i n’expulsarà aquells usuaris que tinguin un us incorrecte.

 

AJUNTAMENT DE BATEA recomana, seguint instruccions de l’Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO) i de l’Agencia Española de Protección de Datos (AEPD), per l’ús de les xarxes socials o navegació en entorns Web, la execució de les següents accions (en cas de que algun dia se disposi al ús):

 

*       Es recomana a tots els usuaris recórrer al ús de pseudònims o nick personals amb els que operar a traves de Internet, peritin-los disposar de una autentica “identitat digital”, que no posi en entredit la seguretat de la seva vida personal i professional.

*       Es recomana als usuaris tindre especial vigilància a l’hora de publicar continguts audiovisuals i gràfics en els seus perfils, donat que en aquet cas poden estar posant en ris la privacitat o intimitat de les persones del seu entorn.

*       Es recomana revisarà i llegir, en el moment previ al registre previ de l?usuari, com posteriorment, les condicions generals de l’ús i la política de privacitat que la plataforma posa a la seva disposició  en els llocs web.

*       Es recomana configurar adequadament el grau de privacitat del perfil de l’usuari en la xarxa social, de tal manera que aquest no sigui completament públic , sinó que únicament tinguin accés a d’informació publicada en aquet perfil les persones que hagin estat catalogades “amics” o “contactes directes” prèviament per el propi usuari.

*       Es recomana acceptar com contacte únicament aquelles persones conegudes o amb les que mante alguna relació prèvia, no acceptant de forma compulsiva totes les sol·licituds de contacte que es rebin o investigar sempre que fos possible i necessari, qui es la persona que sol·licità el seu contacte mitjançant la xarxa social.

*       Es recomana no publicar en el perfil d’usuari informació de contacte físic, que permeti a qualsevol persona conèixer on viu, on treball o estudia diàriament o els llocs d’oci que es solen freqüentar.

*       Als usuaris de eines de microblogging es recomana tindre especial vigilància respecte amb les publicacions d’informació relativa als llocs on es troba en tot moment.

*       Es recomana utilitzar i publicar únicament continguts respecte als quals tingui drets de propietat intel·lectual suficients. En cas contrari, l’usuari estarà compromès a un il·lícit civil protegit per parts dels tribunals nacionals

*       Es recomana als usuaris utilitzar diferents noms d’usuari i contrasenyes per entrar en les diferents xarxes socials de les que es membre.

*       Es recomana utilitzar contrasenyes amb una extensió mínima de 8 caràcters, alfanumèrics i amb l’ús de majúscules i minúscules.

*       Es recomana a tots els usuaris disposar en els seus equips de software antivirus instal·lat i degudament actualitzat.

*       Els menors no han de revelar dades personals excessives. Mai s’han de subministrar les dades a desconeguts.

*       S’ha de llegir tota d’informació referent a la pagina web. En la mateixa, s’explica qui son els titulars i la finalitat per a la que sol·liciten les dades.

*       Si l’usuari es menor de catorze anys, es necessita també el consentiment dels seus pares o tutors. En aquets casos, sempre que es sol·licitin dades per part de una xarxa social s’ha de preguntar als pares o tutors per saber si ells aproven la subscripció o no.

*       No han de comunicar-se a tercers els noms d’usuari i la contrasenya, ni compartir-los entre amics o companys de classe. Aquestes dades son privades i no s’han de compartir amb tercers o desconeguts.

*       Sempre que es tingui qualsevol dubte respecte alguna situació que se’n derivi de l’ús de les xarxes socials i eines col·laboradores, s’ha de preguntar als pares o tutors.

*       S’ha de mantindré el ordenador en una zona comú de la casa.

*       S’ha d’establir regles sobre l’ús d’Internet en la casa.

*       Els pares han de conèixer el funcionament i les possibilitats d’aquet tipus de plataformes, tant positives com negatives.

*       Activar el control parental i les eines de control de la plataforma, així com establir el correu del pare o tutor com a correu de contacte secundari.

*       Assegurar-se de que els controls de verificació de l’edat estan implementats.

*       Assegurar-se de la correcte instal·lació del bloquejador de continguts.

*       Conscienciar,informar als menors sobre els aspectes relatius al a seguretat.

*       Explicar als menors que mai han de quedar amb persones que hagin conegut en el mon on line i que si ho fan ha de ser sempre amb la presencia dels seus pares o tutors.

*       Assegurar-se de que els me ors coneixen els riscos i implicacions de allotjar continguts com vídeos i fotografies, així com l’ús de càmeres web a traves de les xarxes socials.

*       Controlar el perfil d’usuari del menor.

*       Assegurar-se de que el menor nomes accedeix a les pagines recomanades per la seva edat.

*       Assegurar-se de que els menors no utilitzen el seu nom complet.

 
Fires i Festes
Fires de Reis
Caminada al riu Algars
Sant Isidre
Mercat Medieval
Sant Cristòfol
Festa Major 2019
 
Turisme
Vídeos promoció turística
Visites guiades al nucli històric
 
Conèixer
Història
Economia
 
Avís legal
 
Serveis
Àlbums
Contacta amb nosaltres
Cerca al web
Llibre de visites